Steak 3d

אופקטרא: מיט-טק הקימה מעבדה לפיתוח דיו מבוסס תאי גזע להדפסת בשר

החברה מקדימה את לוחות הזמנים שקבעה בכחודש ותוכל לקצר את זמני פיתוח הדיו; החברה הגישה לאחרונה בקשת פטנט בקשר לאופן הפקת תאי גזע בשלב העוברי